نکوداشت

با سپاس فراوان از شهرداری شیراز، سازمان فرهنگی اجتمایی و ورزشی که این نکوداشت را به دلیل کوشش کتاب دانش برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و کار فرهنگی به کتاب دانش اهدا نموده اند.