آدرس و ساعات کار

ايران شيراز

خيابان صورتگر

کتابفروشی دانش

کد پستی ۱۳۳۴۹-۷۱۳۴۹

تلفن:   ۰۰۹۸۷۱۳۲۳۰۹۲۶۱

ساعات کار

صبح:         ۱۳:۳۰-۰۹:۰۰

بعد از ظهر:  ۲۳:۳۰-۱۶:۳۰