یادداشت های یک دیوانه

از عمل تا انديشه
نیکلای گوگول
خشایار دیهیمی
موضوع: داستان
۱۳۸۶
اولین تاثیری که هر یک از قصه های گوگول بر خواننده بگذارد این است که با خود بگوید:«چقدر همه ی اینها ساده، عادی طبیعی و حقیقی است، و در عین حال چقدر بکر و تازه»…