گفتگوی آزاد با ژان پیاژه

از عمل تا انديشه
ژان کلودبرینگیه
زینت توفیق
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۴
در این کتاب روی سخن با روان شناسی و معرفت شناسی است که کودک را به عنوان وسیله ای برای دریافت ساز و کار و ساختارهای شناخت برگزیده است.