گفتار هراسي(چگونه بر ترس از سخنراني غلبه كنيم)

گفتار هراسي
ماني شربرگ
سيدمهدي الواني/ سيدحسين هاشمي
موضوع: روانشناسي
۱۳۷۳
«ترس از سخنراني در جمع», «ويژگي هاي سخنراني موفق», «ارتباط خاص ميان سخنرانان و مخاطبان», «چگونگي مواجهه با كساني كه در كار سخنراني اخلال مي كنند» و «سازماندهي سخنراني» از موضوعات اين كتاب است.