گزارش خواب

 گزارش خواب
محمد رضایی راد
موضوع: داستان
۱۳۸۶
گزارش خواب، گزارش كابوس جمعى‏ست كه از مرز خواب وبيدارى و از وراى تاريخ مى‏گذرد و همه‏ى هستىِ آدم‏هايش را در بر مى‏گيرد. از آن پس ديگر هيچ نيست، جز فرمان روايىِ مطلقِ وهم.