چیدن قارچ به سبک فنلاندی و چند داستان دیگر

 چیدن قارچ به سبک فنلاندی و چند داستان دیگر
وریا مظهر
موضوع: داستان
۱۳۸۴
بیشتر فکر می کردم وقت من بسیار با ارزش است . بعدها به این حماقت خودم خندیدم وبه قصد وقت کشی با یوها رفتم جنگل و قارچ چیدم…