چگونه با فرزند خود گفتگو کنيم؟

 چگونه با فرزند خود گفتگو کنيم؟
ادل فايبر/ اليان مازليش
لاله دهقاني
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۶
اين كتاب حاوي مطالبي درباره ي مهارت هايي است كه به كمك آن والدين مي توانند مشكلاتشان را حل كنند و فرصتي در اختيار آنان قرار مي دهد تا آنچه را مي آموزند در راه بهبود وضع زندگيشان به كار گيرند.