پانصد سال حیات فرهنگی غرب (تاریخ پانصد ساله

1017_634416610110806485_l
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال

پديدآورنده: ژاک برزون / ابوتراب سهراب
ناشر: انتشارات نگاه

رح این کتاب ، نو است و بر خلاف طرح تاریخ های به اصطلاح ممتاز، توجه ویژه به تنظیم بخش ها معطوف شده است. پیوند میان بخش ها در تاریخ فرهنگی ، اهمیتی ویژه دارد، زیرا فرهنگ به بافتی می ماند که از رشته های گونه گون فراهم آمده، با رشته هایی که صرفاً وابسته به خود نیستند و در همان حال، هیچ کدام چون جنگ ها و نظام ها در تاریخ معینی به پایان نمی رسد… (یادداشت نویسنده)