يک دقيقه با فرزندم

از عمل تا انديشه

اسپنسر جانسون
سيمين محسني
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۰
نويسنده برخلاف سنت جاري در تعليم و تربيت كودكان, طرحي نو در اين باب درانداخته است. روش سه مرحله اي اسپنسر در تمام جهان موفقيت خود را به اثبات رسانده است. چهار ميليون خواننده در سراسر جهان شاهد اين مدعاست.