و نیچه گریه کرد

از عمل تا انديشه
اروین یالوم
مهشید میرمعزی
موضوع: داستان
۱۳۸۷
یالوم تخیل و واقعیت را در یک شبکه ی منسجم با هم ترکیب می کند؛ طوری که شخصیت های برجسته و بزرگ دوران آغاز روان درمانی زنده می شوند و با ما سخن می گویند.