هايدگر و استعلا

( شرحي بر تفسير هايدگر از كانت )

اين پژوهش يك هدف اصلي و چند مقصود فرعي را دنبال مي‌كند . هدف اصلي آن عبارت است از پژوهش فلسفي در باب استعلا و طرح امكان ذاتي آن : يعني پاسخ به اين پرسش كه آيا اساساً استعلا امكان‌پذير است يا نه . طرح مسئله استعلا در واقع تلاش براي رسيدن به فهم جديدي از هستي ، آدمي ، ادراك ، نسبت آدمي با عالم ، و معنا و مفهوم حقيقت است . فهمي كه متمايز از آن نحوه تلقي و دركي است كه در سنت مابعد‌الطبيعه ديده مي‌شود . از آنجا كه در زمان ما – اگر نگوييم در سرتاسر تاريخ تفكر غرب – هيچ متفكري به اندازه هايدگر مسئله استعلا را به نحو بنيادين و ريشه‌اي مطرح نساخته است ، پژوهش ما در باب استعلا و امكان ذاتي آن در چارچوب تفكر هايدگر صورت خواهد گرفت . اين هدف خود بر اساس اين رأي راسخ نويسنده اين كتاب شكل گرفته است كه اساس و جوهرة تفكر هايدگر چيزي نيست مگر اثبات امكان ذاتي استعلا ، به اين معنا كه نه فقط استعلا امكان‌پذير است بلكه نحوة هستي آدمي و حقيقت ذاتي وي عين همين استعلاست . كتاب « هايدگر و استعلا » در ۵۵۱ صفحه و با قيمت ۲۵ هزار تومان راهي بازار نشر شده است.