نورثنگر اَبی
جین آستین
رضا رضایی
موضوع: داستان
۱۳۸۷
کاترین مورلند دختری است پاک و ساده‌دل که از کلبة روستایی‌اش به دنیای پرتب‌وتاب و پیچیدة شهر شلوغ سفر می‌کند، با آدم‌های تازه‌ای آشنا می‌شود و …

One comment

Comments are closed.