ميريام

از عمل تا انديشه
پر لاگرکويست
علي اصغر بهرامي
موضوع: داستان
۱۳۸۲
هيروديس پادشاه يهوديان سلطاني غاصب و خودكامه و شقي است و به همه چيز مظنون ا ست ــ مردي است با «روح بياباني». روزي كه ميريام را دمِ دروازه ي دمشق مي بيند، نخستين بار در عمر خود عشق را تجربه مي كند.