من يك چرتكه ی قدیمی ام
علی رضا طاهری عراقی
موضوع: داستان
۱۳۸۶
اين قرارداد بين شركت نشر نى… ثبت‏شده به شماره…. داراى پروانه نشر… از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به نمايندگى حميد حميدى از يك طرف و آقاى حميد حميدى كه در اين قرارداد از اين پس »نويسنده« ناميده مى‏شود…

One comment

Comments are closed.