مردم را مقدم بداريد

مردم را مقدم بداريد

دانشكده ي خدمات رساني اسكانديناوي
عباس خادميان راوندي/ عليرضا طيب
موضوع: روانشناسي
۱۳۷۷
اين كتاب به بررسي ارتباطات متفاوت شما با افرادي مي پردازد كه در زندگي با آنان سروكار داريد ــ افرادي مانند اعضاي خانواده, دوستان, همكاران, مديران, مشتريان و غيره ــ در واقع موضوع كتاب خود شماييد.