متن‏هايى براى هيچ
ساموئل بکت
علی رضا طاهری عراقی
موضوع: داستان
۱۳۸۶
يا با هم قدم مى‏زديم، دست در دست، ساكت، غرق دنياهاى خودمان، هركس غرق دنياهاى خود، دست در دست فراموش شده. اين‏طور است كه تا حالا دوام آورده‏ام.

One comment

Comments are closed.