كودك, خانواده, انسان

 	كودك, خانواده, انسان

ادل فايبر, ايلين مازليش
گيتي ناصحي
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۶
كتابي كه در دست داريد حاصل تجربيات دو مادر است كه به مدت پنج سال در يك گروه تربيت كودك شركت كردند تا بتوانند فرزندان شان را با روش هاي بهتري پرورش دهند.