قصه هایی کوتاه از آمریکا، اروپا، آسیا

 قصه هایی کوتاه از آمریکا، اروپا، آسیا
بالدوین، بالزاک، …
علی اصغر بهرامی
موضوع: داستان
۱۳۸۴
این کتاب مجموعه ی ۲۲ قصه ی کوتاه است از نویسندگانی چون بالدوین، اوکانر، بالزاک، ایوانیس، اندرسن، بونین…