فرهنگ شرق و غرب

از عمل تا انديشه
مرتضي رهباني
موضوع: روانشناسي
۱۳۷۹
در اين كتاب سعي بر آن است كه گذشته تجزيه و تحليل شود. در اين كار, در مشرق زمين به دو عنصر اصلي شاهخدا و رعيت, و در اروپا به دو عنصر اصلي آزادگان و بردگان مي رسيم. گذشته اي كه حال را شكل داده است با دقت بيشتر ي در اين كتاب بررسي شود.