طرح پاییزه کتاب ۱۳۹۹

شرایط عمومی طرح
۱. میزان یارانه خرید برای کتاب ها ۲۰ درصد است.
۲. مدت زمان اجرای طرح پاییزه کتاب ۷ روز است
۳. شروع طرح روز ۲۴ آبان و پایان طرح ۳۰ آبان خواهد بود.
۴.سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰ ریال( ۲۰۰۰۰۰ تومان)
۵. سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۴۰۰۰۰۰ ریال ( ۴۰۰۰۰ تومان)

لطفآ توجه بفرماید. به دلیل رعایت پرتکلهای بهداشتی کتابفروشی دانش روزانه تا ساعت ۶ بعد از ظهر باز میباشد