صبح جوانی ما

صبح جوانی ما
ساتم الغ زاده
شهاب الدین فرخ یار
موضوع: داستان
۱۳۸۴
این رمان علاوه بر جذابیت داستانی و برانگیختن حس خویشاوندی در سرگذشتی مصیبت بار و غم انگیز، تو را با نام ها و مفاهیمی رو به رو می کند که در عین غربت ، آشنا و مفهوم اند .