شکل گيري نماد در کودکان

شکل گيري نماد در کودکان

ژان پياژه
زينت توفيق
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۲
اين کتاب به بررسي پيدايش تجسم، تصوير ذهني و نماد آفريني در بازي و رويا مي پردازد. دوره اي از رشد را در نظر مي گيرد که طي آن انديشه ي تجسمي نوظهور به تدريج به سوي انديشه ي منطقي و مفهومي پيش مي رود.