رؤياي سه گانه

 رؤياي سه گانه
احمد پورنجاتي
موضوع: داستان
۱۳۸۱
رؤياي سه گانه رماني خواندني است با اين كلام آغاز, و هم با آن پايان مي يابد: «حقيقت, آينه ي شكسته اي ست, ذرّاتش پراكنده در زمان و مكان. تكه هاي حقيقت را فروتنانه بايد جُست, صبورانه بايد كنار هم گذاشت!