دوردست همین جاست و داستان های دیگر

doordast haminjast
نویسنده: زیگفرید لنتس

مترجم: حسن نقره چی

اعتراف می کنم برای این که سر از کار دنیا درآورم، نیازمند به قصه ام.

زیگفرید لنتس

لنتس بی تردید بزرگترین نویسنده ی داستان های کوتاه معاصر آلمانی است که نوشته هایش به تمام زبان های زنده ی دنیا ترجمه و چاپ شده و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. این کتاب منتخبی از بهترین داستان های کوتاه اوست. داستان هایی با موضوع های متنوع که بیشترشان، مثل داستان : «لوکاس خدمتکار نرمخوی» از شاهکارهای کوچک او به حساب می آیند. ویژگی لنتس توجه به مردم فرودست و محروم است؛ مردمی که به دلیل آن که قربانی بی عدالتی های اجتماعی اند، به همه چیز با نگاه تردید می نگرند.