دشنه و سيب گمشده

از عمل تا انديشه
پرويز رجبي
موضوع: داستان
۱۳۷۹
نويسنده ي دشنه و سيب گمشده باور دارد, كه خواننده ي اين كتاب دوستي بي سابقه اي را با خود آغاز خواهد كرد و همراه اين دوست تازه, به جهانِ دوستانِ بي شمارِ پيرامونِ خود گام خواهد نهاد و با آنها نجيبانه و جاودانه خواهد زيست.