دشمنان جامعه ي سالم (مجموعه داستان كوتاه)

 دشمنان جامعه ي سالم (مجموعه داستان كوتاه)
سيد ابراهيم نبوي
موضوع: داستان
۱۳۸۰
دشمنان جامعه ي سالم به رغم عنوان آن كه تحقيقات جامعه شناسي را به ياد مي آورد مجموعه ي ده داستان كوتاه است.