در هزار تو

 در هزار تو
آلن روب ـ گري يه
مجيد اسلامي
موضوع: داستان
۱۳۸۶
در هزار تو رمان غريبي ست. روب ـ گري يه چنان توجه خواننده اش را به جزئياتِ (به ظاهر) بي ربط و پرشمار جلب مي كند, و شايد پس از خواندنِ رمان, ديگر هيچ كس نتواند به شيوه ي معمول در زندگيِ هرروزه به جزئياتِ اطرافش بي توجه بماند.