دانش و شبه دانش

 دانش و شبه دانش
دانش و شبه دانش(دانستنيهايي درباره ي خواب, هيپنوتيزم, تله پاتي, حافظه, معرفت شهودي, زبان جانوران و..

پرويز شهرياري
موضوع: روانشناسي
۱۳۷۶
«كار دانش رهانيدن انسان است. دانش بايد مفهوم كلي را دربرگيرد, بتواند درست را از نادرست جدا كند و وابسته به استقراء و استنباط سطحي و غيرعلمي نباشد, ترديدها را برطرف كند و به يقين نزديكتر شود.»