داستان های رمی نو
آلبرتو موراویا
زهره بهرامی
موضوع: داستان
۱۳۸۴
موراویا در نگارش داستان های رمی نو از گویش رمی استفاده کرد تا هرچه بهتر واقعیت های اجتماع زمان خود را به تصویر بکشد.