دادخواهي حيوانات نزد پادشاه پريان از ستم پادشاهان

از عمل تا انديشه

از رسائل اخوان‌الصفا
عبدالمحمد آيتي
موضوع: داستان
۱۳۸۲
كتاب حاضر فصلي است در بيان خلقت از رساله‌‌ي جسمانيات و طبيعيات در كيفيت تكوين حيوانات و بيان اصناف آنها. اين كتاب در مجموع رساله‌ي بيست و دوم از رسائل اخوان الصفاست.