حيات ذهن

حیات ذهن

قيمت : ۱۸۰۰۰۰ريال
( جلد اول – تفكر )

پس از ترجمه كتاب وضع بشر در سال ۱۳۹۰ اينك ترجمة ديگري از هانا آرنت به نام حيات ذهن كه بسياري آن را واپسين اثر فلسفي مهم آرنت مي‌دانند به زيور طبع آراسته ‌شد . آرنت طرح حيات ذهن را در قالب سه جلد ريخت : تفكر ، اراده و داوري . متأسفانه مرگ آرنت در سال ۱۹۷۵ مجال اتمام اين طرح را از او گرفت . او در اين هنگام دو جلد نخست را به پايان رسانده بود كه پس از مرگش در سال ۱۹۷۸ چاپ شدند ولي از جلد سوم چيزي جز يادداشت‌هايي در كار نبود . گفته شده كه درست پس از مرگ آرنت نخستين صفحه جلد سوم در ماشين تحرير او يافت شد كه فقط حاوي عنوان نوشته و دو سرلوحه از سيسرون و گوته بود . حيات ذهن و وضع بشر دو اثر فلسفي‌تر آرنت محسوب مي‌شوند كه هر كدام عمدتاً با وجهي از مسئله نظر و عمل سر و كار دارند . اگر در وضع بشر دغدغه آرنت كاوش در زندگي وقف عمل است ، در حيات ذهن به حيطة نظر و قواي ذهن مي‌پردازد و در اين ميان كار را با كاوش در قوة تفكر آغاز مي‌كند . كتاب « حيات ذهن » در ۳۲۴ صفحه راهي كتابفروشي‌ها شد .