تهران زير پاشنه ي آشيل

 تهران زير پاشنه ي آشيل
رسول حسين لي
موضوع: داستان
۱۳۷۸
در نيمه ي اول دهه ي قرن بيست و يكم فعاليت ستاد توسعه شهر تهران به نحو خيره كننده اي گسترش مي يابد, شهر به طور كامل تخليه و تخريب مي شود. رئيس شريف در نوسازي تهران حتي موفق مي گردد اكوسيستم را نيز تغيير دهد.