تقليد و تجسم از ديدگاه پياژه و والن

ژان پياژه/ هانري والن
زينت توفيق/محمدعلي اميري
موضوع: روانشناسي
۱۳۷۶
ژان پياژه و هانري وال دو تن از برجسته ترين روانشناسان كودك در قرن بيستم هستند كه دست آوردهايشان در زمينه چگونگي تحول ذهن و تطوّر شخصيت مي تواند در دهه هاي آغازين قرن بيست و يكم چراغ راه نوسازي هاي بنيادي آموزش و پرورش گردد.

One comment

Comments are closed.