تا تو هستى‏

تا تو هستى‏
مارك لوى‏
مهدى طارمى‏
موضوع: داستان
۱۳۸۶
رمان بسيار زيباى مارك لوى تاكنون به بيش از ۳۰ زبان ترجمه شده و در سال ۲۰۰۰ ميلادى به مقام پرفروش‏ترين رمان جهان دست يافت و تنها در آلمان بيش از يك ميليون نسخه از آن به فروش رفت.