بچه‏هايمان به ما چه مى‏آموزند؟

 بچه‏هايمان به ما چه مى‏آموزند؟
يرو فروچى‏
مهسا ملك‏مرزبان‏
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۶
اين كتاب به ما نشان مى‏دهد كه اگر دست از شنيدن و آموختن برداريم، هر لحظه بودن در كنار بچه‏ها مى‏تواند فرصتى بى‏نظير براى تغييركردن و رشد به ما بدهد.