برتون به روایت برتون
برتون به روایت برتون

با مقدمه‌ای از جانی‌ دپ
مارک سالیزبوری
جانی دپ :دیگر چه می‌توانم درباره ی او بگویم؟ او یک بردار، یک دوست و پدر پسری است که من پدرخوانده‌اش هستم. آدمی منحصر به فرد و شجاع است، کسی که برایش تا ته زمین می‌روم و خوب می‌دانم که او برای من همین کار را می‌کند. همین‌ها بود که گفتم.

ابراهیم عامل محرابی

One comment

Comments are closed.