اما

 اما
جین آستین
رضا رضایی
موضوع: داستان
۱۳۸۷
اِما وودهاس دخترى است خوش‏قلب ولى خيالباف كه تصور مى‏كند همه آدم‏ها را مى‏شناسد و مى‏تواند سرنوشت آن‏ها را رقم بزند. به‏تدريج پرده پندار كنار مى‏رود و اِما در جريان حوادث از خودفريبى به خودشناسى مى‏رسد.