اعتراف

 اعتراف
سيدابراهيم نبوي

موضوع: داستان
۱۳۷۹
اعتراف, اعترافات سيدابراهيم نبوي است كه طي آن وي به نقش كليدي خود در قتل هاي زنجيره اي اقرار كرده و در آن رازهاي سربه مُهر قتل هاي مرموز آذر ۷۷ را گشوده است.