از عمل تا انديشه(رساله اي در روان شناسي تطبيقي)

از عمل تا انديشه

هانري والن
محمدعلي اميري
موضوع: روانشناسي
۱۳۸۰
هانري والن روان شناس كودك و استاد سابق كلژ دوفرانس سعي كرد در اين كتاب روشن سازد انديشه چگونه ظهور مي كند, ارتباط هاي ميان عمل و انديشه كدامند و كداميك بر ديگري مقدم است.