پرسشگری فلسفی در فروید
هربرت مارکوزه
امیرهوشنگ افتخاری‌راد