آرزوهاي بر باد رفته
انوره دو بالزاک
محمد جعفر پوينده
موضوع: داستان
۱۳۸۶
آرزوهاي بر باد رفته حماسه‌ي تراژيک ـ کميک سلطه‌ي سرمايه بر ذهن و آفريده‌هاي معنوي بشر است. تبديل ادبيات به کالا، درونمايه‌ي اين رمان است و تحقيق بسيار گسترده‌ي اين روند، تراژدي عام نسل پس از ناپلئون را درون چارچوبي اجتماعي جاي مي‌دهد.

One comment

Comments are closed.