از عمل تا انديشه
اروین یالوم
مهشید میرمعزی
موضوع: داستان
1387
یالوم تخیل و واقعیت را در یک شبکه ی منسجم با هم ترکیب می کند؛ طوری که شخصیت های برجسته و بزرگ دوران آغاز روان درمانی زنده می شوند و با ما سخن می گویند.

One comment

Comments are closed.