منسفيلد پارك
جین آستین
رضا رضایی
موضوع: داستان
1386
سرگذشت پرفراز و نشيب دخترى حساس، خوش‏قلب، محجوب كه شاهد ماجراها، دسيسه‏ها و عشق‏هاى آدم‏هاى دور و بر است و در گرداب حوادث احساسات خود را مهار مى‏كند.

One comment

Comments are closed.